KLAUZULA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit., a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy, iż:

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lucyna Macur Terapia Uzależnień prowadząca działalności w zakresie terapii i pobytu w Prywatnym Ośrodku Terapii Uzależnień "Słoneczna" z siedzibą w Nowym Sączu, adres korespondencyjny: ul. Zabełecka 7, 30 – 300 Nowy Sącz, adres email:  osrodeksloneczna@gmail.com, telefon: 514 214 515.

[Cel przetwarzania i związane z nimi podstawy przetwarzania] Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj.:

1. w celu wykonania zawartego z Panią/Panem Kontraktu terapeutycznego. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli świadczyć na Pani/Pana rzecz usług w ramach realizacji Kontraktu terapeutycznego

2. w celu obsługi zapytań. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w związku z uzasadnionym celem Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi zadanych droga telefoniczną lub mailową.

3. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia obowiązków podatkowych: wystawianie rachunków/faktur za wykonane w ramach Prywatnego Ośrodka Terapii Uzależnień "Słoneczna" usługi. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.

4. w uzasadnionych celach administratora:

  1. w celu sprawnej realizacji procesów biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności Administratora;
  2. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w związku z uzasadnionym celem Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli świadczyć na Pani/Pana rzecz usług w ramach Kontraktu terapeutycznego

5. w celach marketingowych (wyłącznie po uzyskaniu Pani/Pana wyraźnej zgody): wysyłanie ofert świadczonych usług, propozycji uczestnictwa w warsztatach, szkoleniach, informacji o usługach, promocjach, wydarzeniach organizowanych przez Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień "Słoneczna". Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, zaś udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

[Odbiorcy] Pani/Pana dane osobowe ujawniane są następującym kategoriom odbiorców:

 1. osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń (m.in. psychologom, psychoterapeutom), którzy udzielają tych świadczeń w ramach Prywatnego Ośrodka Terapii Uzależnień "Słoneczna";
 2. dostawcom usług prawnych i doradczych, w przypadku potrzeby dochodzenia należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym);
 3. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

[Okres przechowywania] Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:

 • w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego będą przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względu na obowiązki podatkowe przetwarzane są przez okres wskazany w art. 74 ustawy o rachunkowości, tj. co do zasady przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.
 • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w ramach realizacji Kontraktu terapeutycznego przechowywane będą przez okres 5 lat od momentu zakończenia procesu terapeutycznego.
 • W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń – dane te będą przetwarzane do czasu ostatecznego zakończenia sporu.
 • W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Panią/Pana tej zgody.

[Prawa] Zakres przysługujących Pani/Panu praw w zakresie ochrony danych osobowych

 • prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Cofnięcie zgody może nastąpić na podstawie wypełnienia oświadczenia o cofnięciu zgody i przedstawienie w siedzibie ośrodka lub wysłanie pocztą tradycyjną/ drogą elektroniczną na adres: osrodeksloneczna@gmail.com
 • Nie zależnie od podstawy przetwarza przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w związku z działalnością Ośrodka Terapii Uzależnień "Słoneczna" nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula sporządzona 25.05.2018 r.

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Klauzuli informacyjnej. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Klauzuli Informacyjnej, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Pani /Pana danych osobowych lub Pani/Pana praw.